7 de gen. 2010

Pensem en les petites empreses - 15/22/2008;

En l’entorn de crisi i pessimisme actual el parlament europeu conscient de la importància que tenen les petites i mitjanes empreses ha adoptat una resolució relacionada amb la Small Business Act per Europa. Aquesta, adoptada el passat mes de juny, aposta per la creació de nous negocis i per ajudar le empreses de mides petites o mitjanes a desenvolupar-se, incidint en la millora del seu marc operatiu i tenint en compte la seva diversitat i els diferents models de gestió que utilitzen. Bàsicament, promou l’esperit emprenedor i la posada en pràctica del principi del Think Small First, així com del creixement sostenible.
Dins dels diversos apartats de la resolució es manifesta una sensibilitat especial pel que fa a les petites i mitjanes empreses, afirmant que són essencials per a l’economia europea, que representen més de 100 milions de llocs de treball, que són portadores d’innovació, que promouen la igualtat en la ocupació laboral de dones i homes i que, a més, afavoreixen el desenvolupament local.La resolució adoptada sol•licita al Consell, per la reunió del mes de desembre, una confirmació clara pel qua fa a l’aprovació de la Small Business Act així com un compromís ferm pel que fa a l’adopció d’unes mesures d’obligat compliment amb la finalitat d’incidir positivament en aquesta projecció i entorn de les empreses petites i mitjanes, així com d’establir un sistema de control que permeti avaluar l’evolució i progressos de la posada en pràctica d’aquestes mesures. Observant que la crisi financera ha revelat les dificultats i mancances amb les que es troben aquestes empreses, els diputats demanen també totes les facilitats per accedir a finançaments per tal de superar, en la mesura del possible, la delicada situació del moment.Aquest tipus de resolucions no afecten al nostre petit país; tot i així quan tots els partits polítics proposen mesures més o menys urgents per superar la crisi, esdevé necessari observar allò que passa al nostre entorn i procurar prendre’n exemple. De moment ja sabem que la Llei d’inversions estrangeres no és la panacea, que les reformes fiscals són llunyanes, que les administracions que incentiven els petits negocis són poques, i que les entitats bancàries no volen assumir riscos.